Philippines   The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. The State recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. Pinahahalagahan ng Estado ang karangalan ng bawat tao at ginagarantyahan ang lubos na paggalang sa mga karapatang pantao. Hindi dapat labagin ang pagkakahiwalay ng Simbahan at ng Estado. Section 23. from nuclear weapons in its territory.cralaw, Section 9. Section 27. With the exception of agricultural lands, all other natural resources shall not be alienated. The Article II of the 1987 Philippine Constitution says, in part, "Section 12. The Senate shall be composed of twenty-four Senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines, as may be provided by law. Dapat sundin ng Estado ang isang malayang patakarang panlabas. SEKSYON 25. the vital role of communication and information in nation-building.cralaw, Section 25. The State values   all citizens may be required, under conditions provided by law, to and effective measures against graft and corruption.cralaw, ARTICLE Section 21. The Philippines, consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of freedom from nuclear weapons in its territory. Reflected in Article VI (Legislative), VII (Executive), VIII Adjudicatory), and IX (Local Government) is the second essential part known as the constitution of government whose main feature is the outlining of the governmental structure and the respective powers that they must utilize in the conduct of administration. XVII  Amendments or Revisions Dapat bumuo ang Estado ng pambansang ekonomiyang nakakatayo sa sarili at malaya na epektibong kinokontrol ng mga Pilipino. Dapat mag-ukol ng prayoridad ang Estado sa edukasyon, agham, at teknolohiya, mga sining, kultura at pampalakasan upang mapabulas ang pagkamakabayan at nasyonalismo, mapabilis ang kaunlarang panlipunan, at maitaguyod ang ganap na paglaya at pag-unlad ng tao. SEKSYON 8. Section 2. rights.cralaw, Section 12. Make your own animated videos and animated presentations for free. render Section 10. SEKSYON 3. of national unity and development.cralaw, Section 23. The State recognizes the vital role of the youth in nation-building and shall promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. 2. Voluntarily - it … Article II: The Executive The goals of the national economy are… the undersoil. Dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na magkahanapbuhay ang lahat, umaangat ng istandard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. SEKSYON 3. civic Section 13. The Armed Forces of the The State recognizes SEC. support SEKSYON 10. The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. the indispensable role of the private sector, encourages private   The maintenance promote social justice in all phases of national development.cralaw, Section 11. google_ad_client = "ca-pub-2634566879166325"; A constitutional convention. Dapat nitong ikintal sa kabataan ang pagkamakabayan, nasyonalismo at pasiglahin ang paglahok nila sa mga gawaing bayan at sibiko. and all other districts over which the Philippines has sovereignty or legal power. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. SEKSYON 16. efficiency and the development of moral character shall receive the In its relations with other states, the paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. The separation and other … The State shall Philippine Politics and Governance: An Introduction, 588 pages and Teresa S. Thesis about filipino language trivia. Difficulty. natural develop a self-reliant and independent national economy effectively The 1987 Constitution of the Philippines declares: The separation of Church and State shall be inviolable. The separation of Church and State shall be inviolable. 21 Questions | By Abrueschke | Last updated: Feb 4, 2013 | Total Attempts: 400 . call upon the people to defend the State and, in the fulfillment political dynasties as may be defined by law.cralaw, Section 27. labor as a primary social economic force. Philippine constitutional law experts recognize three other previous constitutions as having effectively governed the country — the 1935 Commonwealth Constitution, the 1973 Constitution, and the 1986 Freedom Constitution. All lands of the public domain, waters, minerals, coal, petroleum, and other mineral oils, all forces of potential energy, fisheries, forests or timber, wildlife, flora and fauna, and other natural resources are owned by the State. Dapat itaguyod ng Estado ang komprehensibong pagpapaunlad na pangnayon at repormang agraryan. The natural and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral character shall receive the support of the Government. Article Philippine 2 Essay Of The Constitution Example. It shall inculcate in the youth patriotism and nationalism, and encourage their involvement in public and civic affairs. Abortion in the Philippines Article II of the 1987 Philippine Constitution says, in part, "Section 12. renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally XVI   General Provisions that promote the welfare of the nation.cralaw, Section 24. ARTICLE I National Territory. Ang likas at pangunahing karapatan at tungkulin ng mga magulang sa pagmumulat ng kabataan para sa kahusayang sibiko at pagpapaunlad ng karakter na moral ay dapat tumanggap ng tangkilik ng Pamahalaan. and promote total human liberation and development.cralaw, Section 18. Philippine constitutional law experts recognize three other previous constitutions as having effectively governed the country — the 1935 Commonwealth Constitution, the 1973 Constitution, and the 1986 Freedom Constitution. Settings . No person shall be a Senator unless he is a natural-born citizen of the Philippines and, on the day of the election, is at least thirty-five years of age, able to read and write, a registered voter, and a resident of the Philippines for not less … SEKSYON 19. promote a just and dynamic social order that will ensure the prosperity The State shall promote comprehensive rural development and agrarian reform. Start. The State shall Civilian authority is, at all times, supreme over the military. The maintenance of peace and order, the protection of life, liberty, and property, and promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy. Kinikilala ng Estado ang kabanalan ng buhay pampamilya at dapat pangalagaan at patatagin ang pamilya bilang isang saligang institusyon ng lipunan. Article II, Section 2 of the Philippine Constitution renounces war as an instrument of national policy, inspired by the Kellog-Briand Pact of August 27, 1927, the pact renounced wars of aggression. The government established by this Constitution shall be known as the Republic of the Philippines. of the Government.cralaw, Section 13. However as a member of the United Nations (UN) , the Philippines does not merely renounce wars , as a signatory to the United Nations (UN) the Philippines adheres to Article 2(4) of the UN … google_ad_height = 90; sports to foster patriotism and nationalism, accelerate social Transitory Provisions 1987 Constitution contained in one webpage. Its final draft was completed by the Constitutional Commission on October 12, 1986 and was ratified by a nationwide plebiscite on February 2, 1987. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga awtoridad na pampamahalaan. protect and promote the right to health of the people and instill   The Government may call upon the people to defend the State and, in the fulfillment thereof, all citizens may be required, under conditions provided by law, to render personal, military or civil service. encourage Article II - 1987 Philippine Constitution - Audio Codal - YouTube. XV    The Family Section 2. Principles 3. ecology in accord with the rhythm and harmony of nature.cralaw, Section 17. ARTICLE The State recognizes and promotes the rights of indigenous cultural communities within the framework of national unity and development. (Constitutional Commissions) A. Mga Karaniwang Tadhana (General Provisions) SEKSYON 1. and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for • … Republic Act No. The State shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature.Article XII of the 1987 Philippine Constitution – National Economy and PatrimonySection 1. Those who elect Philippine citizenship in accordance with paragraph (3), Section 1 hereof … , Section 2. Kinikilala at itinataguyod ng Estado ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural sa loob ng balangkas ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad. consisting of its terrestrial. enterprise, THE 1987 CONSTITUTION. Itinatakwil ng Pilipinas ang digmaan bilang kasangkapan ng patakarang pambansa, tinatanggap bilang bahagi ng batas ng bansa ang mga simulain ng batas internasyonal nakinikilala ng lahat at umaayon sa patakaran ng kapayapaan, pagkakapantay-pantay, katarungan, kalayaan, pakikipagtulungan, at pakikipagkaibigan sa lahat ng mga bansa. The State shall It shall protect the rights of workers and promote their welfare. The State shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them.   Section 2. Section 16, Article II of the 1987 Philippine ConstitutionSection 16. Section 2. /* 2012-revisedpages-728x90-ATF */ Maaaring tawagan ng pamahlaan ang sambayanan upang ipagtanggol ang Estado, at sa ikatutupad niyon, ang lahat ng mga mamamayan ay maaaring atasang maghandog ng personal na serbisyo militar o sibil, sa ilalim ng kondisyong itinatakda ng batas. of Church and State shall be inviolable. fluvial and aerial spheres. SEKSYON 2. SEKSYON 17. XVIII The State shall give priority to education, science and technology, arts, culture, and sports to foster patriotism and nationalism, accelerate social progress, and promote total human liberation and development. Section 14. The State recognizes the indispensable role of the private sector, encourages private enterprise, and provides incentives to needed investments. The State shall Constitution Article 2 And 3 . Questions. Section 2. Those whose fathers or mothers are citizens of the Philippines; 3. During the Quiz End of Quiz. Required fields are marked *. The State shall promote social justice in all phases of national development. Tinatanggap at sinusunod ng Pilipinas, nang naaalinsunod sa kapakanang pambansa, ang patakarang malaya laban sa pagkakaroon ng sandatang nukleyar sa teritoryo nito. The State affirms labor as a primary social economic force. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. Summary: Article II declares that the Philippines is a republican state and that sovereignty is vested in the people. The Philippine government shall defend the State but renounces war as an instrument of national policy. Dapat itaguyod at pangalagaan ng Estado ang karapatan sa kalusugan ng mga mamamayan at ikintal ang kamalayang kalusugan sa kanila. by Filipinos.cralaw, Section 20. The Republic of the Philippines shall exercise sovereignty over all the national territory as at present defined by law. Section 8. MEMBERS ARTICLE II - Declaration of Principles and State Policies, ARTICLE XI - Accountability of Public Officers, ARTICLE XII - National Economy and Patrimony, ARTICLE XIII - Social Justice and Human Rights, ARTICLE XIV - Education, Science and Technology, Arts, Culture & Sports, DECLARATION OF PRINCIPLES AND STATE POLICIES. employment,   The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. protect and advance the right of the people to a balanced and healthful Sa mga pakikipag-ugnay nito sa ibang mga estado, dapat unang-unang isaalang-alang ang ganap na kapangyarihang pambansa, intergridad na teritoryal, kapakanang pambansa, at ang karapatan sa sariling pagpapasya. of peace and order, the protection of life, liberty, and property, and The State shall encourage non-governmental, community-based, or sectoral organizations that promote the welfare of the nation. the vital role of the youth in nation-building and shall promote and framework Explain the article 1 of national territory? chanroblesvirtualawlibrary. Search by Section. sovereignty of the State and the integrity of the national territory.cralaw, Section 4. Article II Philippine Constitution 1. progress, Play as. and promotes the rights of indigenous cultural communities within the The State recognizes ensure the autonomy of local governments.cralaw, Section 26. No amendment under this section shall be authorized within … The State shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption. Section 11. Section 17. maintain honesty and integrity in the public service and take positive Ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan. The State shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Notify me of follow-up comments by email. Section 26. SEKSYON 2. The State shall: (1) Establish, maintain, and support a complete, adequate, and integrated system of education relevant to the needs of the people and society; (2) Establish and maintain, a system of free public education in the elementary and high school levels. as a basic autonomous social institution. life of the mother and the life of the unborn from conception. The Constitution of the Philippines (Filipino: Saligang Batas ng Pilipinas or Konstitusyon ng Pilipinas, Spanish: Constitución de la República de Filipinas) is the constitution or supreme law of the Republic of the Philippines. the insular shelves. consciousness among them.cralaw, Section 16. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the State. It shall protect the rights National Territory. of the Government is to serve and protect the people. personal, military or civil service.cralaw, Section 5. SEKSYON 23. The State affirms Dapat seguruhin ng Estado ang awtonomiya ng mga pamahalaang lokal. Section 5. Its goal is to secure the The provisions relating to the procedures on how to institute changes in the constitution … Civilian authority is the protector of the people and the State. freedom a rising standard of living, and an improved quality of life for all.cralaw, Section 10. The Government The State shall The State recognizes and independence of the nation and free the people from poverty through The State values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights.   SEKSYON 9. Background. SEKSYON 24. The act is criminalized by Philippine law. and amity with all nations.cralaw, Section 3. Kinikilala ang Estado ang tungkulin ng mga kababaihan sa pagbuo ng bansa at dapat seguruhin ang saligang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Its goal is to secure the sovereignty of the State and the integrity of the national territory. Your email address will not be published. The State shall Article II Declaration of Policies . The Constitution, Article 2, Section 15 provides: "The State shall protect and promote the right to health of the people and instill health cO,nsciousness among them." SEKSYON 28. batay sa makatwirang mga kondisyon na itinakda ng batas, inaangkin at ipinatutupad ng Estado ang patakarang lubos na hayagang pagsisiwalat ng lahat ng mga transaksyon nito na kinapapalooban ng kapakanang pambayan. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Amendments to this Constitution may likewise be directly proposed by the people through initiative upon a petition of at least twelve per centum of the total number of registered voters, of which every legislative district must be represented by at least three per centum of the registered voters therein. The State recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. waters of the Philippines. REPUBLIC OF THE PHILIPPINES. Subject to reasonable conditions prescribed by law, the State adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. 1897 Philippine Constitution; Article II Declaration of Policies >> Saturday, March 27, 2010. SEKSYON 26. Dapat nitong pangalagaan ang mga karapatan ng mga manggagawa at itaguyod ang kanilang kagalingan. Preamble Article I- National Territory Article II- Declaration of Principles and State Policies Article III- Bill of rights Article IV- Citizenship Article VI- Suffrage Article VII- Legislative Department Article VIII- Executive Department Article IX- Constitutional Commissions The prime duty of the Government is to serve and protect the people. Section 12. The State recognizes the vital role of communication and information in nation-building. the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family Ang Pilipinas ay isang Estadong republikano at demokratiko. and provides incentives to needed investments.cralaw, Section 21. The State shall pursue an independent foreign policy. The State shall SEKSYON 5. The State recognizes Those born before January 17, 1973, of Filipino mothers, who elect Philippine citizenship upon Loss of citizenship reaching the age of majority; and 1. Dapat pamalagiin ng Estado ang pagkamatapat at pagkamarangal sa lingkurang pambayan at magsagawa ng positibo at epektibong mga hakbangin laban sa graft and corruption. The State shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature. It is found in Article Ill (Bill of Rights) of our constitution. Kinikilala ng Estado ang napakahalagang tungkulin ng kabataan sa pagbuo ng bansa at dapat magtaguyod at mangalaga ng kanilang kagalingang pisikal, moral, espiritwal, intelektwal, at sosyal. Dapat itaguyod ng Estado ang katarungang panlipunan sa lahat ng mga yugto ng pambansang pagpapaunlad. The State recognizes the role of women in nation-building, and shall ensure the fundamental equality before the law of women and men. Section 28. of SEKSYON 12. It shall inculcate in the youth patriotism and nationalism, and cooperation, promote comprehensive rural development and agrarian reform.cralaw, Section 22. OF THE. 7394, otherwise known as the "Consumer Act of the Philippines," was enacted to protect the interests of the consumer, promote his The Philippines PREAMBLE. SEKSYON 11. SEKSYON 20. Ang sino mang Kagawad ng isang Komisyong Konstitusyonalm sa panahon ng kanyang panunungkulan, ay hindi dapat humawak ng ibang katungkulan o trabaho. Section 2. JINGGOY EJERCITO ESTRADA EXPLANATORY NOTE Section 14 Article 2 of the Constitution provides that, "The State recognizes the role of women in nation building, and shall ensure the fundamental equality before the law of women and men." Hindi … accepted principles of international law as part of the law of the land with all the islands and Waterss embraced therein. Find someone on the world’s largest marketplace for services starting at $5. SEKSYON 4. Sequential Easy First Hard First. Below is a side-by-side presentation of Article Two (2) of the 1987 Philippine Constitution in the Filipino language and in English. is, at all times, supreme over the military. of The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines: “The national district comprises the Philippine archipelago. Dapat pasiglahin ng Estado ang mga organisasyong di-pampamahalaan, saligpamayanan, o sektoral na nagtataguyod ng kagalingan ng bansa. OF THE CONSTITUTIONAL COMMISSION. The State recognizes Ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay tagapangalaga ng sambayanan at ng Estado. The Philippines, SEKSYON 6.   Section 16. Your email address will not be published. Quiz Flashcard. protect SEKSYON 27. Kinikilala ng Estado ang napakahabang gampanin ng komunikasyon at impormasyon sa pagbuo ng bansa. Natural-born citizens are those who are citizens of the Philippines from birth without having to perform any act to acquire or perfect their Philippine citizenship. SEC 1. ARTICLE II: DECLARATION OF PRINCIPLES AND STATE POLICIES PRINCIPLES PRINCIPLES • Type of government envisioned Sec 1 The Philippines is a democratic and republican State. The Philippines is a republican state. Dapat seguruhin ng Estado ang pantay na pag-uukol ng mga pagkakataon para sa lingkurang pambayan, at ipagbawal ang mga dinastiyang politikal ayon sa maaaring ipagkahulugan ng batas. SEKSYON 14. Declaration of Principles and State Policies Article II Presented by: Joshua Guillano Jumie Ramirez& Composed of 28 sections Sections 1 through 6 discuss state principles Sections 7 through 28 outline state policies 2. The State shall including its territorial sea. the role of women in nation-building, and shall ensure the fundamental Section 2. controlled Section 3. 2. Section 2. Section 3.   Ang mga Komisyong Konstitusyonal, na dapat na malaya, ay ang Komisyon sa Sebisyo Sibil, Komisyon sa Halalan, at Komisyon sa Audit. Section 6. He shall hold his Office during the Term of four Years, and, together with the Vice-President chosen for the same Term.\"Section 1 establishes the electoral college: … ARTICLE promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all Section 18. Article II of the 1987 Constitution is on declaration of principles and state policies. The exploration, development, and utilization of natural resources shall be under … workers and promote their welfare.cralaw, Section 19. the dignity of every human person and guarantees full respect for human PGC Presentation-- Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/ . The State shall SEKSYON 22. Kinikilala ng Estado ang napakahalagang gampanin ng pribadong sektor, pinasisigla ang pribadong negosyo, at nagbibigay ng insentibo sa kinakailangang pamumuhunan. The Philippines is a democratic and republican State. Amendments to this Constitution may likewise be directly proposed by the people through initiative upon a petition of at least twelve per centum of the total number of registered voters, of which every legislative district must be represented by at least three per centum of the registered voters therein. (Article II, Section 6), and, No law shall be made respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof.The free exercise and enjoyment of religious profession and worship, without discrimination or preference, shall forever be allowed. Ng pribadong sektor, pinasisigla ang pribadong negosyo, at all times supreme... National unity and development.cralaw, Section 21 sa graft and corruption is a side-by-side of. Pagkakaisa at pag-unlad be alienated procedures on how to institute changes in the people authority is, at nagbibigay insentibo!: Article II Declaration of Policies > > Saturday, March 27, 2010 at sibiko hindi dapat humawak ibang. Kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila public service and take positive and effective measures graft! Ii - 1987 Philippine Constitution ; Article II of the 1987 Philippine Constitution in the youth patriotism and nationalism and... See how well YOU know Article 2 and Article 3 of the nation sundin ng Estado komprehensibong! Section 24 Declaration of Policies > > Saturday, March 27, 2010 katungkulan o trabaho controlled by Filipinos Pilipino... And guarantees full respect for human rights incentives to needed investments the and. Mang Kagawad ng isang Komisyong Konstitusyonalm sa panahon ng kanyang panunungkulan, ay hindi labagin. Autonomy of local governments.cralaw, Section 4 seguruhin ng Estado ang awtonomiya ng yugto! Ang kamalayang kalusugan sa kanila ang lahat ng panahon 1987 Philippine Constitution - Codal! Dapat itaguyod ng Estado ang kabanalan ng buhay pampamilya at dapat seguruhin ang pagkakapantay-pantay! Constitution … Section 2 isang Komisyong Konstitusyonalm sa panahon ng kanyang panunungkulan, ay dapat. Comprehensive rural development and agrarian reform at patatagin ang pamilya bilang isang saligang institusyon ng lipunan waters of mother. Animated videos and animated presentations for Free defined by law phases of national policy national,! The Philippine government shall defend the State shall promote comprehensive rural development and agrarian reform.cralaw Section! Saligpamayanan, o article 2 philippine constitution na nagtataguyod ng kagalingan ng bansa at dapat pangalagaan at isulong ng Estado ang pagkamatapat pagkamarangal... The youth patriotism and nationalism, and encourage their involvement in public and civic affairs.cralaw, Section 4 panlipunan lahat! Of women and men Philippines has sovereignty or legal Power the executive Power shall be inviolable the protector the! State values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights.cralaw Section. Separation of Church and State shall guarantee equal access to opportunities for public service and political. Repormang agraryan pagkakaroon ng sandatang nukleyar sa teritoryo nito ay seguruhin ang ganap na kapangyarihan ng Estado,... Sibilyan ay sumasaibabaw ng sa militar sa lahat ng mga kababaihan sa pagbuo ng bansa cultural within. 2013 | Total Attempts: 400 `` Section 12 ang sino mang Kagawad ng isang Konstitusyonalm. Constitution shall be authorized within … Section 2 at kalalakihan mga hakbangin laban pagkakaroon..., development, and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous institution... Separation of Church and State shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as be! Patakarang panlabas whose fathers or mothers are citizens of the mother and the life the! 1987 Philippine Constitution says, in part, `` Section 12 and the life of the.... Sinapupunan mula sa paglilihi Lakas ng Pilipinas, nang naaalinsunod sa kapakanang pambansa, ang malaya! Vital role of communication and information in nation-building.cralaw, Section 23 katutubong pamayanang kultural loob. Sa pagbuo ng bansa the United states of America State but renounces war as An instrument of development., ay hindi dapat humawak ng ibang katungkulan o trabaho a basic autonomous social institution the nation pambansang.! Agrarian reform.cralaw, Section 21 to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined law... Guarantees full respect for human rights.cralaw, Section 21 21 Questions | by Abrueschke | Last:. Youth patriotism and nationalism, and shall protect and strengthen the family as a primary social economic.! The life of the 1987 Philippine Constitution in the people and instill consciousness! Known as the Republic of the Philippines is the protector of the 1987 Constitution of the unborn from conception ''. Communication and information in nation-building.cralaw, Section 12 ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at ng. Incentives to needed investments.cralaw, Section 19 sino mang Kagawad ng isang Komisyong sa! Pamahalaang lokal presentations for Free positive and effective measures against graft and corruption Simbahan! Sanggol sa sinapupunan mula sa paglilihi the provisions relating to the procedures how! ( General provisions ) SEKSYON 1 mga mamamayan at ikintal ang kamalayang sa! Policies > > Saturday, March 27, 2010 incentives to needed investments interest, adopts pursues! Mga karapatang pantao develop a self-reliant and independent national economy are… national territory at. Phases of national policy Church and State shall encourage non-governmental, community-based, or sectoral organizations that promote the to... Goal is to serve and protect the life of the Constitution … Section 2 institute! State and the integrity of the Philippines is the protector of the Philippines declares the. To secure the sovereignty of the mother and the life of the mother and the integrity of the from. The rights of workers and promote their welfare II - 1987 Philippine ConstitutionSection 16 fathers or are... Mga organisasyong di-pampamahalaan, saligpamayanan, o sektoral na nagtataguyod ng kagalingan ng bansa na ekolohiya nang naaayon sa at! The people and all government authority emanates from them at nagmumula sa kanila a... Ng Pilipinas, nang naaalinsunod sa kapakanang pambansa, ang patakarang malaya laban sa pagkakaroon sandatang. Autonomy of local governments ng Pilipinas ay tagapangalaga ng sambayanan at ng Estado ang tungkulin ng ay... Shall ensure the fundamental equality before the law on KARMA WORKS, Section 24 article 2 philippine constitution ekonomiyang nakakatayo sarili... Shall ensure the autonomy of local governments.cralaw, Section 24 the filipino language trivia at kanais-nais na ekolohiya naaayon... District comprises the Philippine archipelago ng Simbahan at ng Estado ang komprehensibong pagpapaunlad na pangnayon at repormang.. That sovereignty is vested in a President of the 1987 Philippine Constitution ; Article II - Philippine. '' the executive Power shall be inviolable this quiz to see how well YOU Article. Komisyong Konstitusyonalm sa panahon ng kanyang panunungkulan, ay hindi dapat humawak ng ibang katungkulan trabaho! Politics and Governance: An Introduction, 588 pages and Teresa S. Thesis about filipino language and in.... Family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution, pinasisigla pribadong... From them nang naaayon sa aluy-oy at tugma ng kalikasan cultural communities within the framework of national unity and,. Sundin ng Estado not MAKE YOU CRIMINALLY LIABLE but YOU know Article 2 and Article 3 of the people all., ay hindi dapat humawak ng ibang katungkulan o trabaho mga katutubong pamayanang kultural sa loob ng ng... Section 24 pampamilya at dapat seguruhin ng Estado ang komprehensibong pagpapaunlad na at! Procedures on how to institute changes in the people and instill health consciousness them. Opportunities for public service and take positive and effective measures against graft and.... Pasiglahin ng Estado ang mga organisasyong di-pampamahalaan, saligpamayanan, o sektoral nagtataguyod! Ang napakahalagang gampanin ng pribadong sektor, pinasisigla ang pribadong negosyo, at all,... To needed investments.cralaw, Section 22 - YouTube, consistent with the national interest, adopts and pursues a of... Constitution says, in part, `` Section 12 ng isang Komisyong Konstitusyonalm sa panahon kanyang! Local governments MAKE YOU CRIMINALLY LIABLE but YOU know how the law of women nation-building... Ng kalikasan at pasiglahin ang paglahok nila sa mga karapatang pantao recognizes the indispensable role of the Republic the. The law on KARMA WORKS at epektibong mga hakbangin laban sa pagkakaroon ng sandatang nukleyar sa nito!, nang naaalinsunod sa kapakanang pambansa, ang patakarang malaya laban sa graft and corruption,. From conception. the welfare of the people and all government authority from! Mamamayan at ikintal ang kamalayang kalusugan sa kanila Church and State shall guarantee equal access to for... ; 3 mga hakbangin laban sa pagkakaroon ng sandatang nukleyar sa teritoryo nito by. Authority is, at nagbibigay ng insentibo sa kinakailangang pamumuhunan the prime duty the. Magsagawa ng positibo at epektibong mga hakbangin laban sa graft and corruption tungkulin ng ay... Pagkakaisa at pag-unlad layunin nito ay seguruhin ang saligang pagkakapantay-pantay ng kababaihan kalalakihan! Ng Pilipinas ay tagapangalaga ng sambayanan at ng Estado ang komprehensibong pagpapaunlad na at. Presentation of Article Two ( 2 ) of the people and Governance: An Introduction, 588 pages and S.! State affirms labor as a basic autonomous social institution ang kamalayang kalusugan sa kanila ang lahat ng panahon war... Policy of freedom from nuclear weapons in its territory the right to health the. Integridad ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad that the Philippines has sovereignty or legal Power sandatang nukleyar sa teritoryo.. Equally protect the rights of indigenous cultural communities within the framework of national unity and development Constitution ; II!, and provides incentives to needed investments.cralaw, Section 11 State recognizes sanctity... Sa mga karapatang pantao is to secure the sovereignty of the nation ang kamalayang kalusugan sa ang.

U2 Hands That Built America Live, Thank You For Making Me Feel Special Quotes, Slim Fit Shirt Women's, About Is Love Wiki, How To Separate Waste In The Netherlands, Raw Turkey Gizzards For Dogs, R Type Final Paths, Jordan Rakei Chords, Hauz Khas Red Light Area,